ก้อยเนื้อ

ก้อยเนื้อ
ก้อยเนื้อ

อาหารท้องถิ่น

https://th.wikipedia.org/