ข้าวซอยไก่

ข้าวซอยไก่
ข้าวซอย

อาหารท้องถิ่น

https://th.wikipedia.org/