ลาบหมูคั่ว

ลอบหมูคั่ว
ลอบคั่ว

อาหารท้องถิ่น

https://th.wikipedia.org/